greyhound chov / breeding EGSB


EUROPEAN GREYHOUND STUD BOOK

Chov greyhoundů probíhá ve světě převážně v rámci Mezinárodní aliance plemenných knih greyhoundů . Do tohoto systému tradičních plemenných knih Anglie ,Irska , USA a Austrálie je dnes integrována  EuGSB (Evropská plemenná kniha greyhoundů) . V lednu 2005 byli zapsáni první psi do Irské plemenné knihy na základě rodokmenů EuGSB .Chov a zápis do plemenné knihy EuGSB je možný přes jednotlivé národní autority- v ČR : Česká dostihová federace .

  

www.greyhound-data.com jsou oficiálním webem Evropské plemenné knihy greyhoundů CGRC.

Celkově nepatrný zlomek světového chovu greyhoundů je realizován v kennelklubech - AKC /americký/ FCI /mezinárodní/ apod. Ostatní chov u nás probíhá právě pod patronací FCI , tedy mimo Mezinárodní alianci plemenných knih a EuGSB.


EVROPSKÁ PLEMENNÁ KNIHA GREYHOUNDŮ
1)      Účel  
1.1.  Registrace greyhoundů
1.2.  Registrace krytí  ( dodatek A )
1.3.  Registrace chovatelů ( dodatek B )1.4.  Registrace majitelů ( dodatek C )
1.5.  Stanovení poplatků za všechny služby ( dodatek D ) 
2)      Vedení knihy
2.1. Vedoucí EGSB zaznamenává registraci chov. stanice, jmen, dat narození, barvy, a znaků greyhoundů, jména chovatelů a majitelů, a datum krytí. Všechny tyto záznamy tvoří podstatu EGSB. Vedoucí EGSB je členem výkonného výboru CGRC.

2.2. Cílem EGSB je záruka čistoty chovu v členských zemích CGRC a propojení chovu dostihových greyhoundů v zemích CGRC s chovem největších zemí, provozujících dostihy greyhoundů. Proto byly tyto stanovy vytvořeny podle vzoru Mezinárodní aliance plemenných knih greyhoundů.

2.3. Registrace ( záznam ) obsahuje všechny výše uvedené údaje (2.1), i další informace, které mohou být nařízeny výkonným výborem CGRC.
2.4. Výkonný výbor může vyžadovat krevní zkoušky, za účelem identifikace ( ověření původu ) greyhounda, nebo greyhoundů, kteří žádají o registraci v EGSB.
2.5. Každá osoba, která je ( nebo byla ) majitelem ( nebo spolumajitelem ) greyhounda, registrovaného v EGSB, se musí podřídit těmto pravidlům, a pravomocím CGRC, uvedeným v tomto dokumentu. 
3)   Registrace krytí
3.1. Každý chovatel, který hodlá odchovat vrh greyhoundů, který bude registrován u EGSB, musí zaslat originální formulář EGSB o krytí, včetně nezbytných podrobností, vyplněný dle svých nejlepších znalostí, spolu se stanoveným poplatkem.Tyto materiály musí být zaslány během 7 dní ( rozhoduje poštovní razítko ) vedoucímu EGSB. Registrace chovatele, jako takového, bude provedena v dodatku B.
3.2. Po uplynutí 7 dnů ( rozhoduje poštovní razítko ) lze zaslat potvrzení o krytí pouze        z vážných důvodů, stejným způsobem, jaký je uveden v odstavci
3.1. Vedoucí EGSB projedná případ s výkonným výborem, a spolu rozhodnou o případné nezbytnosti krevní zkoušky, a výši poplatků.
3.3. Spolu s každým vyplněným formulářem o krytí, musí být zasláno i veterinární osvědčení EGSB o zdravotní způsobilosti feny pro chov, včetně potvrzení o skusu korektním, či nekorektním  ( předkus, podkus ).
3.4. Spolu s každým vyplněným formulářem o krytí, musí být zasláno i veterinární osvědčení EGSB, které potvrzuje, že vybraný krycí pes má korektní ( nekorektní ) skus,a obě varlata v šourku ( či nikoli ). Tento postup je nezbytný pouze jednou pro každého krycího psa ( před prvním krytím )
3.5. Každé krytí, které se provede umělým oplodněním ( inseminací ), musí být potvrzeno veterinárním lékařem. V případě použití mraženého semene, musí být toto doloženo potvrzením z veterinární kliniky při Vysoké škole veterinární.Každý import mraženého semene musí být proveden s vědomím a povolením vedoucího EGSB.     
3.6. Ve všech případech importovaného mraženého semene, je nezbytná krevní zkouška         dárce.  
4)  Registrace vrhu
4.1. Do 7 dnů ( rozhoduje poštovní razítko ) po narození štěňat, musí zaslat chovatel originál krycího listu, spolu s poplatkem, vedoucímu EGSB. Formulář musí chovatel správně vyplnit podle svých nejlepších znalostí, a podepsat. Chovatel musí být registrován v dodatku B.
4.2. Po uplynutí 7 dnů ( rozhoduje poštovní razítko ) je registrace za výše zmíněných podmínek možná pouze z vážných důvodů. Vedoucí EGSB případ posoudí s výkonným výborem CGRC, a rozhodnou o případné nezbytnosti krevní zkoušky, a o výši poplatku.
4.3. Jakýkoli přesun narozených štěňat nesmí být učiněn, dokud není celý vrh označen (tetován přibližně v 8 týdnech stáří štěňat ).
4.4. Označení musí být provedeno pověřeným stewardem CGRC, nebo veterinárním lékařem, podle registračních čísel, uvedených vedoucím EGSB na formuláři " registrace vrhu ".
4.5. Během 13 týdnů ( rozhoduje poštovní razítko ) po narození štěňat, ale ne dříve než     po jejich označení, musí chovatel zaslat vedoucímu EGSB vyplněný formulář EGSB - "registrace vrhu ", spolu se stanoveným poplatkem.   
5)  Registrace importovaných greyhoundů    
5.1. V EGSB může být registrován každý greyhound, který je veden v kterékoli plemenné  knize, akceptované Mezinárodní aliancí plemenných knih greyhoundů ( Austrálie,  Irsko, USA, Velká Britanie ). Greyhoundi z chovatelských klubů FCI ( vedení v plemenných knihách  FCI ) , mohou být také registrováni, jestliže tyto kluby používají namátkové DNA krevní testy, a  pedigree těchto greyhoundů kompletně vychází během tří generací z předků, vedených ve výše zmíněných plemenných knihách aliance. Tito greyhoundi mohou být použiti k chovu, nebo pro export do ostatních zemí aliance. 5.2. Ostatní greyhoundi z chov. klubů FCI mohou být také registrováni pro dostihové účely, ale nebudou akceptovatelní pro chov, řízený EGSB. Takový greyhound neobdrží exportní pedigree a jeho účast na mezinárodních dostizích mimo CGRC je bez záruky.    
5.3. Jestliže si majitel přeje zaregistrovat nějakého importovaného greyhounda, musí si zažádat u vedoucího EGSB o registrační formulář EGSB. Formulář zašle zpět řádně     vyplněný, spolu s kopií originálu průkazu původu, a stanovenými poplatky. Maximální počet písmen ve jménu greyhounda je 20, což znamená, že delší jméno musí  být zkráceno na maximálně 20 písmen. Preferuje se zkrácení názvu stanice, předpony/  přípony, na 3 písmena v EGSB.        
5.4. Importovaný greyhound bude registrován pod svým originálním tetováním. Také mikročip může být akceptován, na základě zvláštního rozhodnutí výkonného výboru   CGRC. 
6)  Pedigree ( průkaz původu ) EGSB / Exportní pedigree
6.1. Jestliže formuláře, uvedené v článcích 4.5. a 5.1-2. , byly řádně vyplněny, registrovaný majitel greyhounda může zažádat o pedigree EGSB (PP). Majitel musí být řádně registrován v dodatku C.
.2. Vedoucí EGSB musí vystavit pedigree během 30 dní. Je-li vážný důvod  k pochybnostem o žádosti, nebo není-li vyrovnán stanovený poplatek, může se období prodloužit.
6.3. V případě, že bude nahlášen předkus ( podkus ) u matky, či otce, bude PP označen písmeny o.s. V případě, že otec bude monorchid  ( pouze jedno varle v šourku ), bude PP označen písmeny  m.o.
6.4. Jestliže bude greyhound registrován podle článku 5.2., bude v jeho pedigree označen jako "nechovný" ( neuznán k chovu ).
6.5. V souladu s pravidly Mezinárodní aliance plemenných knih greyhoundů, se bude vydávat exportní pedigree, které může být označeno i jinak než stanoví články 4.5 a 5.1-2.  
7)   Název chovné stanice ( předpona), chovatel     
7.1. Každá osoba, která je členem národních organizací, spadajících pod CGRC, si může            zažádat o chovatelskou registraci v dodatku B.     
7.2. Chovatel si může vybrat název chovné stanice ( předponu, příponu), který bude chráněn po dobu 5 let. Zdůraznění - maximální počet písmen jména greyhounda je 20/16 IGSB.  Proto příliš dlouhý název chovné stanice (předpona, přípona) může být zkrácen v EGSB na 3 počáteční písmena. 
8)  Změna majitele
8.1. Pokaždé, když greyhound, registrovaný v EGSB, mění majitele, musí tento fakt oznámit původní majitel na předepsaném formuláři o změně majitele a tato skutečnost bude zapsána v dodatku C.      8.2. Každý nový majitel, jestliže chce se svým greyhoundem startovat v soutěžích podle  pravidel CGRC, musí být členem národní organizace, která je CGRC uznávána.
8.3. Výkonný výbor může poslat namátkovou kontrolu k prověření vlastnictví. Tuto   kontrolu provede pověřený steward CGRC.
8.4. Každé porušení těchto pravidel bude přísně pokutováno. 
 9)      Odpovědnost registrovaných majitelů
9.1. Každý registrovaný majitel greyhounda zodpovídá za všechny záležitosti ( podvody při krytí, záměny psů atd.), které se týkají jeho greyhounda, do té doby, než uvědomí vedoucího EGSB o provedení změny majitele, a že greyhound již není nadále jeho majetkem.      
9.2. V případě smrti greyhounda, musí jeho poslední registrovaný majitel předložit veterinární osvědčení o příčině smrti.
9.3. Každý přestupek proti těmto pravidlům bude přísně pokutován. 
10)   Povinnosti a pravomoci vedoucího EGSB
10.1 Jestliže není vedoucí EGSB přesvědčen o správnosti a pravdivosti údajů v předložených materiálech ( žádostech o registraci a pod.), může po provedení všech nezbytných šetření pozdržet registraci do té doby, než předloží tuto záležitost výkonnému výboru k posouzení a k rozhodnutí. 
11)  Vydávání ( publikace ) EGSB
11.1 EGSB bude publikována podle potřeb  
12)  Dokumenty EGSB, vydané CGRC
12.1.   Registrační řád EGSB     
12.2.   Formulář EGSB pro registraci greyhounda      
12.3.   Registrace chovatele     
12.4.   Veterinární potvrzení EGSB o zdravotním stavu greyhounda
12.5.   Formulář pro registraci importovaného mraženého spermatu
12.6.   Krycí list EGSB
12.7.   Formulář EGSB pro ohlášení vrhu
12.8.   Formulář EGSB pro registraci vrhu
12.9.   Pedigree ( PP ) EGSB
12.10. Exportní PP
12.11. Formulář EGSB pro změnu majitele
12.12. Přehled poplatků EGSB ( pro každý rok ) 
13)  Zneužití dokumentů vydaných CGRC
13.1. Zneužití dokumentů, vydaných CGRC, nebo jejich padělání, nebude tolerováno. Tyto stanovy byly akceptovány na výroční konferenci CGRC v Amsterodamu, 24.1.1999.Každé případné změny musí být prodiskutovány na výročním meetingu CGRC, nebo na mimořádném meetingu výkonného výboru CGRC.
info překlad
EUGSB dokumenty - www.cgrc.eu


Menu

Nejnovější příspěvky

Juvenile Championship-BetaCel 485-Neutradex 485-Red Mills 290-B12 Power 275 - November Trophy

Puppy Derby & Select Stakes & October Trophy - 20/10/2018

European Derby - 27&29/09/2018

Czech Championship - Terezas Nikita Open Sprint - ED Trial Stakes - CRF Trophy - 08/09/2018

Oaks & Masters , August Trophy - 25/08/2018